|  registrovat

Taneční klub Street Busters o.s.

 

 
 

home > club > stanovy

Stanovy Tanečního klubu Street Busters o.s.

I. Název, sídlo, předmět a cíl činnosti

 1. Občanské sdružení přijímá název „Taneční klub Street Busters o.s.“ (dále jen Taneční klub). Taneční klub může při své činnosti využívat i zkratku „Street Busters“, případně „SB“. Sdružuje především aktivní členy Tanečního klubu se zájmem o taneční, soutěžní a sportovní činnost, případně další občany se souhlasem Rady klubu.
 2. Sídlem sdružení je, vzhledem k možnosti změny místa působení tanečního klubu, byt zmocněné osoby.
  Adresa: Ivo Peroutka, Zelená 14, 586 01 Jihlava
 3. Předmět činnosti a cíl Tanečního klubu:
  1. systematický rozvoj každého člena v oblastech:
   • pohybové, hudební a estetické výchovy
   • jednotlivých stylů street dance
   • kolektivního cítění
   • všestranného rozvoje osobnosti
   • příprava těch nejlepších na vrcholové soutěže
  2. pořádání tanečních soutěží a workshopů ve street dance nejen pro své členy, ale i pro veřejnost
  3. taneční vystoupení členů Tanečního klubu

II. Členství, práva a povinnosti členů

 1. Členem Tanečního klubu se může stát každý občan, který souhlasí se stanovami a cíli Tanečního klubu. Členství vzniká řádným vyplněním přihlášky, jejím přijetím Radou a zaplacením členského příspěvku. U zájemců o členství mladších 15 let je podmínkou pro vznik členství písemný souhlas zákonného zástupce. Rada klubu si ponechává právo omezit počet přijímaných členů na základě řádného konkurzu.
 2. Člen Tanečního klubu má právo:
  1. volit a být volen do orgánů Tanečního klubu
  2. podílet se na veškeré činnosti Tanečního klubu včetně jejího řízení a kontroly
  3. předkládat návrhy na zlepšení činnosti Tanečního klubu, vznášet připomínky
  4. vést organizaci konkrétních akcí Tanečního klubu, je-li k tomu pověřen Radou
  Právo hlasovat a být volen do orgánů Tanečního klubu má jen člen, který se aktivně podílí na dění v Tanečním klubu( viz čl. III – Organizační struktura).
 3. Člen Tanečního klubu je povinen:
  1. dodržovat stanovy Tanečního klubu
  2. řídit se rozhodnutím orgánů Tanečního klubu a podílet se v souladu se svými možnostmi na jeho činnosti
  3. uhradit členský příspěvek ve stanovené výši a čase k tomu určeném
  4. nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Tanečního klubu
  Je-li člen pověřen funkcí ve voleném orgánu Tanečního klubu, je povinen svou funkci vykonávat svědomitě, účastnit se jednání orgánů Tanečního klubu a přispívat ke zlepšení jejich práce. Čestný člen je zproštěn povinnosti platit členský příspěvek.
 4. Člen Tanečního klubu může kdykoli přispět dobrovolným příspěvkem na rozvoj činnosti Tanečního klubu nebo jeho některé konkrétní činnosti. Příspěvek může být finanční, materiální nebo ve formě bezplatně vykonané práce resp. jiné formě činnosti.
 5. Ukončení členství v Tanečním klubu:
  1. končí dnem, do kterého člen přes opětovné vyzvání orgánů Tanečního klubu neuhradí členský příspěvek pro příslušné pololetí školního roku
  2. nebo při jiném hrubém porušení stanov Tanečního klubu, a to vyloučením dle rozhodnutí Rady klubu
  3. odchodem na vlastní žádost schváleným Radou Tanečního klubu
  4. úmrtím člena
  5. zánikem Tanečního klubu

III. Organizační struktura

Orgány Tanečního klubu jsou:

 1. Členská schůze
  Členská schůze je nejvyšším orgánem Tanečního klubu. Členskou schůzi svolává Rada, a to nejméně jednou za rok. Hlasovací právo mají všichni členové Tanečního klubu starší 18 let. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů Tanečního klubu s hlasovacím právem. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Tanečního klubu s hlasovacím právem. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Členská schůze jedná a rozhoduje o zásadních a koncepčních otázkách fungování Tanečního klubu, zejména volí a odvolává Radu.
  Ve zvláště důležitých otázkách je nutný souhlas třípětinové většiny všech členů Tanečního klubu s hlasovacím právem.
  Zvláště důležitými otázkami jsou:
  1. schválení návrhu na změnu stanov Tanečního klubu,
  2. schválení návrhu na sloučení Tanečního klubu s jiným občanským sdružením,
  3. schválení návrhu na zrušení Tanečního klubu.
 2. Rada Tanečního klubu
  1. Rada je výkonným orgánem Tanečního klubu, má minimálně 3 členy, počet jeho členů je vždy lichý.
  2. Rada ze svého středu volí Předsedu, který stojí v čele Tanečního klubu.
  3. Rada vyvíjí činnosti vedoucí k naplňování cíle Tanečního klubu a nesmí vyvíjet žádné činnosti, které by byly ve zřejmém rozporu s tímto cílem.
  4. Rada je zodpovědná za organizaci, administrativu a hospodaření Tanečního klubu
  Všichni členové Rady jsou statutárními zástupci Tanečního klubu. Předseda je oprávněn jednat jménem Tanečního klubu. Za svou činnost je zodpovědný Členské schůzi. V případě nepřítomnosti předsedy přebírá práva a povinnosti předsedy člen Rady pověřený předsedou.

IV. Majetek a hospodaření

Správa hospodářské činnosti a majetku Tanečního klubu je v pravomoci Rady. Taneční klub vede řádné účetnictví.

Příjmy Tanečního klubu tvoří:

 1. členské příspěvky,
 2. příjmy z činnosti Tanečního klubu (např. vystoupení, dobrovolné vstupné atd.),
 3. dary, dědictví a odkazy,
 4. dotace, subvence a sponzorské příspěvky,
 5. jiné příjmy.

Členský příspěvek činí částku, schválenou Radou pro příslušné pololetí taneční sezóny(školního roku) a je splatný první měsíc příslušného pololetí. Jeho velikost se může lišit dle zařazení v klubu a za výjimečných okolností může být uhrazen z finančních prostředků Tanečního klubu. Slouží k hrazení nutných nákladů Tanečního klubu ( pronájem tréninkových prostor, placení lektorů( trenérů ), nákup materiálu, reklamní a propagační činnost klubu ), hrazení dalších mimořádných nákladů klubu musí být schváleno Radou klubu. Příjmy Tanečního klubu jsou užity výhradně k úhradě výdajů na aktivity směřující k naplňování cíle Tanečního klubu.

V. Zánik Tanečního klubu

Pokud Členská schůze přijme usnesení o zániku Tanečního klubu, provede Rada bez zbytečného odkladu likvidaci Tanečního klubu a příslušné majetkové vypořádání. Majetek Tanečního klubu rozdělí Rada mezi všechny současné členy Tanečního klubu. O podílu těch členů, kteří se do 3 měsíců od zveřejnění rozhodnutí o zániku Tanečního klubu nepřihlásí o svůj podíl, rozhodne Členská schůze při zániku Tanečního klubu.

Tyto Stanovy schválil Přípravný výbor dne 30. června 2008.

VI. Závěrečné ustanovení

 1. Stanovy Tanečního klubu nabývají účinnosti dnem zaregistrování u Ministerstva vnitra České republiky.

PDFStanovy Tanečního klubu Street Busters o.s. (PDF, 70 kB)

 

 
2008–2012 © Street Busters | info@street-busters.cz | www.hotovo.net | nahoru